Consular Services Consular Services

Location of POE offices

Location of POE offices
Location Areas Covered
Delhi Delhi, West Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh
Mumbai Maharashtra, Gujarat
Kolkata NE States, Odisha, West Bengal
Chennai Tamil Nadu
Hyderabad Andhra Pradesh
Chandigarh Punjab,Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir
Cochin Kerala
Thiruvananthapuram Kerala
Jaipur Rajasthan
Raibareli East Uttar Pradesh, Bihar
Bengaluru Karnataka, Goa